Birsel Oğuz

Birsel Oğuz

ASIRLARI AŞAN ADAM ATATÜRK

Milli tarihimizde ATATÜRK kadar milli eğitime ve kültüre önem vedeğer vermiş bir başka devlet adamı yoktur.

Bir Mustafa olmaktan Mustafa Kemal’liğe; Mustafa Kemal’liktenATATÜRK’lüğe yücelten başarılı hayat boyunca O’na: “Askeri bir dahi”, “eşsizmilli kahraman”, “benzersiz bir komutan”, “emsalsiz lider”, “büyük inkılapçı”,“misli görülmemiş örnek ve öncü devlet adamı” gibi birçok ünvanlar verilmiştir.

Ama, O, “Ben herşeyden önce öğretmenim. Ben, Milletiminöğretmeniyim” demiştir. Ayrıca, “Devlet Başkanı olmasaydım, Milli Eğitim Bakanıolmak isterdim” diyerek, öğretmen ordusu olmadan asker ordusunun çabalarınınboşa gideceğini, milletleri yalnız ve ancak öğretmenlerin kurtarabileceğini,öğretmensiz bir toplumun millet olamayacağını, gönülden, içten ve inanarksöyleyen de ATATÜRK’tür.

Ben de aynı görüş, düşünce ve inançla; Bakanlık görevimi devraldığım31 Mart 1989 tarihinden beri, gönülden ve içten bir heyecanla ısrarla vedevamlı olarak;

“Öğretmeni sevmek, milleti sevmektir.

Öğretmenlik mesleğini yükseltmek, milleti yüceltmektir.

Öğretmeni sevmek, ATATÜRK’ü de sevmek demektir.

Çünkü ATATÜRK, en büyük öğretmendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TürkMilleti’nin ilk, tek ve ebedi başöğretmenidir” diyorum.

Ancak, ATATÜRK’ü sevmek; O’nun için ağlamak, sadece ağıtlar yakarak,törenler düzenleyerek, rozetler takarak O’nu anmak ve oyalanmak değildir.Atatürk’ü sevmek, O’nun da bir insan ve fani olduğunu hiç unutmayarak, O’nunniyetini, akılcı ve laik düşünce sistemini, değer yargılarını ve amaçlarınıbilmektir. Bunları 1910’lu ve 20’li yılların durum ve şartları içindedeğerlendirmektir. Kurtarıcı, kurucu, toplayıcı, birleştirici, geliştirici veyüceltici görüş, düşünce ve davranışlarının Türkiye’nin bugünkü seviyesinekavuşmasındaki en büyük dayanak, hız ve ilham kaynağı olduğunu anlamaktır.

Bunun yanı sıra, yapılması gereken nice şehitlerin ve gazilerinüstün kahramanlıkları ve kaç neslin gayret ve fedakarlıklarıyla kazanılmış buvatan toprakları üzerinde halkımızın kaynaşıp bütünleşerek gerçekleştirdiğiileri, çağdaş, laik ve demokratik toplumumuzda bağımsız, hür, onurlu ve güvenlibir şekilde daha iyi yaşamanın bilinci içinde disiplinli çalışmaktır. Hemkendimiz, hem de ülkemiz ve milletimiz için çalışmak… Kendimizin, ailemizin,milletimizin mutluluğu ve refahı için, yaşadığımız çağın gerekleri,toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda, yapıcı, araştırıcı, üretici ve yaratıcıolarak çalışmak… Bezginliğe, çaresizliğe, yılgınlığa düşmeden sistemli düşünerek, planlı,programlı bir şekilde çalışmak; çalışkan ve üretken olmak, kültürde, sanatta,edebiyatta, bilimde, fende, teknikte, ticarette, yönetimde, siyasette, kısacahayatın gerektirdiği her alanda ve dalda, onurlu, bilinçli ve kişilikli yaşamakiçin, görev ve sorumluluğumuzu, hak ve adalet ölçüleri içinde her şeyin üstündetutarak çalışmak.

Bu anlayışı geliştirecek, bunun gerektirdiği davranışlarıkazandıracak olan Milli Eğitimdir.

Bu sebeple ATATÜRK’le ÖĞRETMENİ, ÖĞRENCİYİ, EĞİTİM ve ÖĞRETİMİ,DÜNÜ-BUGÜNÜ-GELECEĞİ birbirlerinden ayırmak mümkün değildir.

ATATÜRK’ÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ daima ileriye, yeniliğe ve gelişmeyeyöneliktir. Eğitim de gelecektir; geleceğin daha iyi, daha zengin, huzurlu,güvenli, mutlu olması içindir.

Ancak, Vatanımızı, daha güçlü ve huzurlu, Milletimizi daha iyi vemutlu yapmaya çalışırken, büyük bir özen ve titizlikle koruyacağımız ve daima dahaçok güçlendireceğimiz tek şey, kendi kimliğimiz, kişiliğimiz ve mutluluğumuzlabirlikte, milli kimliğimiz, benliğimiz, birliğimiz ve mutluluğumuzdur.

Atatürk’ün de üzerinde büyük bir duyarlılıkla durduğu, koruduğu vedayandığı, bizi biz yapan, diğer milletlerden ayıran, milli karakter veirademiz ile manevi gücümüzün kaynağı, milli ve manevi değerlerimizin veinançlarımızın temelleri olan TÜRKÇE’mizden, DİN’imizden ve KÜLTÜR’ümüzdenkopmamak, uzaklaşmamak, ayrılmamak ve sapmamaktır. Özetle: KendimizeYABANCILAŞMAMAKTIR.

Ancak, bu yabancılaşma sürecinde, çok dikkatli ve anlayışlı olmak;asırların birikimi ve oluşumu içinde, özümüzü ve ruhumuzu koruyarak VATANyaptığımız bu topraklardan alıp verdiklerimizle yarattığımız ve yenisentezlerle bezeyerek zenginleştirip geliştirdiğimiz ortak maddi ve manevikültürümüzde ve her türlü gelişmelerde bu ülke insanlarının aynı eşitlikteemek, onur, gurur ve sorumluluk paylarının ve haklarının bulunduğunun farkındave bilincinde olarak yaşamaktır.

Bunun gereği olarak, insana verilmesi gereken değer ile sevgi, saygıve hoşgörünün her yerde ve herşeyde, bütün ilişkilerde temel yapılması, sosyalanlaşmanın, uzlaşmanın ve dayanışmanın kaçınılmaz ön şartlarıdır. Aslındabunlar sağlıklı insan davranışlarıdır; sağlıklı ve çağdaş toplum olmanın,sayılmanın gerekleri, temel ilkeleri ve demokrasi ile yönetilen her toplum içinortak göstergelerdir.

Sağlıklı demokrasi ideallerine bağlı ve çağdaş bir toplumun veyönetimin diğer önemli göstergesi de, diğer toplumların, dil, din vekültürlerine de en az kendimiz için istediğimiz ve beklediğimiz kadar saygılıve hoşgörülü olunmasıdır. Bu, aynı zamanda laik bir toplum ve devlet olmanın davazgeçilmez temel şartıdır.

Görülüyor ki, ATATÜRK’ü sevmek, O’nu çok iyi anlamak ve tanımaktır.Anlamak ve tanımak ise: O’nu, çok iyi ve çok doğru bir şekilde bilmeyigerektirir. Tanıdıktan, anladıktan ve bildikten sonra da, gençliğe tavsiye vevasiyet ettiği gibi, aklın ve bilimin ışığı altında, ülkemizin çıkarlarıdoğrultusunda hareket etmek, sosyal ihtiyaçlarımıza ve çağımızın gereklerinegöre işlerimizi planlamak, çok süratli ve sürekli çalışmak gerekmektedir.

Çocuklarımız bu kitabı okudukça ATATÜRK’ü daha iyi ve doğru tanıyacaklarına;O’nun ifadesiyle “… ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendindekuvvet bulacaklarına”; gençlerimizin, ATATÜRK’çü düşünce sistemi doğrultusunda,vatanımızı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde 2000’li yıllarda,bugünkünden çok ileri seviyelere ulaştıracağına yürekten inanıyorum.

AVNİ AKYOL

Milli Eğitim Bakanı

KAYNAKÇA: 1990’lı yıllarda M.E.B.ca yayınlanmış, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCESİSTEMİ ile ilgili kitabın önsözüdür.

O yıllarda Milli Eğitim Bakanı, çocuklara ve gençlere, en başta daöğretmenlere böyle yol gösteriyor.