İYON KROMOTOGRAFİ SİSTEMİ CİHAZININ YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İYON KROMOTOGRAFİ SİSTEMİ CİHAZININ YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİNİN SATIN ALINMASI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/388794
1-İdarenin
a) Adı
:
AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi
:
Güzelhisar Mh.İstiklal Cad.No:4 09100 Efeler EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
4447009 - 2562152409
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
İYON KROMOTOGRAFİ SİSTEMİ CİHAZININ YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİNİN SATIN ALINMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplamda 16 Kalem İyon Kromotografi Sistemi Cihazının Yedek Parça ve Sarf Malzemelerinin Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Balıkköy İçmesuyu Analiz Laboratuvarı Efeler/AYDIN
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını takiben 60 gün içinde malzemenin tamamı idarenin belirleyeceği yerlere teknik şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
02.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu (Aydın Büyükşehir Belediye Binası Kat: 3) Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 4 Efeler/AYDIN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yetkili satıcı olarak ihaleye teklif verilmesi halinde; yetkili satıcılık belgesi, teklife konu mal/malların imalatçısı ya da tedarikçisi tarafından teklif verenin adına düzenlenmiş olacak ve belge; konsolosluk, ticaret odası, apostil, noter onaylı belgelerden herhangi birisini YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif ettiği malzeme özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap verecekler, verdikleri cevaplar orginal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
Söz konusu cevaplar ihale tarihi ve ihale saatinden sonra 3 (üç) iş günü içerisinde İdareye sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01814525