KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI
 
Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli                                                 :Aydın
İlçesi                                                     :Kuşadası
Kurum                                                  :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi                   :Taşınmaz kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı            :02.05.2023& E.476 sayı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :04.05.2023 Tarih, 1208 Sayılı Encümen Kararı
İhale Tarihi & Saati                         :25.05.2023  & 10:30’den itibaren
İhale Usulü                                          :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre (Açık Arttırma Usulü) 
TAŞINMAZ  KİRALAMA LİSTESİ
SIRA NO
ADRES 
KAPI NO
ADA PARSEL
KULLANIM ŞEKLİ
ALAN (m²)
YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ     TEMİNAT (TL) (Yıllık - %3 ) - (3 Yıllık %9)
KİRA SÜRESİ
İHALE SAATİ
ÖDEME ŞEKLİ
1
Alacamescit Mahallesi Şeref Sokak 
11/1 -Zemin
187/28
Mesken
150m² ev, 82.16m² arsa Toplam: 232.16m²
60.000,00TL (Aylık - 5.000,00TL)
5.400,00
3 yıllık
10:30
Aylık Peşin
2
Türkmen Mah. İstanköylü Sk. (Şefki Hasırcı meydanı)
5/1
524 ada 1 parsel kuzeyi park alanı
WC
43,00m²
30.000,00TL (Aylık- 
2.500,00TL)
2.700,00
3 yıllık
10:40
Aylık Peşin
Madde 1-   Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 25.05.2023 tarih, saat 10:30’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre kiralama ihalesi yapılacaktır. 
Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, “Belediye Encümen Salonunda”, Encümen huzurunda yapılacaktır.  Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;
A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1)İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.
2)Kimlik Sureti(2) adet bir adeti emniyet müdürlüğüne verilmek üzere
3) Noter Onaylı  imza sirküsü  (ASLI)
B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1)İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış  2023 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tastikli imza beyannamesi
2)İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C)ORTAK BELGELER:
1)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
2)Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3)İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
4)Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
5)İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz(ASLI)
6)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
7)İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
8)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
9)Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya  şartnamenin 10. Maddedeki değerler.
D)Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E)Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
Madde 7-Şartname bedeli 2.000,00TL (İkibin Tük Lirası), dır.
Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur. 
#ilangovtr Basın No ILN01827064