TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI OTOANTİKOR TEST KİTİ ALIMI
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Otoantikor Test Kiti Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
1-İdarenin
a) Adı
:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
b) Adresi
:
zafer mahallesi adü merkez kampüsü kepez mevkii 09100 EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Otoantikor Test Kiti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Otoantikor Test Kiti Alımı gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yüklenici firma, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 7 (yedi) gün içinde işe başlayacak ve bu sürede cihazı hastane otomasyon sistemine bağlanmış olarak çalışır hale getirecektir. Kitler laboratuvarın talebi doğrultusunda peyderpey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmeye müteakip 7 (yedi) gün içerisinde işe başlayacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
31.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu (Merkez Kampüsü Aytepe - Efeler / AYDIN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Aday veya isteklilerin ÜTS'de firma kaydı olduğuna dair belge
Cihaz/Sisteme Ait ÜTS Kayıt Belgesi
Cihaz/Sistemin 15 yaşından büyük olmadığına dair belge
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teklif Edilen sistem, cihaz ve ekipmanların marka, model ve ÜTS'leri
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
4.3.4. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02057840