AYDIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA
NO
İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ (m²) CİNSİ KAYYIMLIK İLE YÖNETİLEN HİSSE PAYI İMAR PLANINDA AYRILDIĞI AMAÇ TAHMİN EDİLEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ SAATİ
1 Aydın  Efeler Hasanefendi 813 1 147,70 Arsa Tam Aydın Efeler Belediye Başkanlığından alınan 11/04/2023 tarihli ve 7798 sayılı yazıda; taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Bitişik Nizam 5 Kat Koşullu Konut Alanında yer aldığı ayrıca taşınmazın parsel derinliğinin P.A.İ.Y.’nin 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen minimum parsel şartlarını sağlamadığı ve bu nedenle yan parsellerden biriyle birleşmesinin uygun olacağı belirtilmiştir 3.766.350,00 376.635,00 25/04/2024 14:00
1) Yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2) İhale, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı  6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının zemin katında bulunan Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır. 
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;            
a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat bedeli Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığının T.C. Halk Bankası Aydın Şubesi nezdindeki TR93 0001 2009 5330 0010 2607 93 IBAN no.lu hesabına yatırılacaktır.) b) Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri, c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4) Taşınmazın ihale sonucunda oluşacak satış bedeli peşin olarak ödenecektir.
5) İhalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde satış bedeli ve diğer yasal yükümlülükler tahsil edilecektir. Satış bedeli ve diğer yasal yükümlülükler alıcı tarafından ödendikten sonra, taşınmazın tapudan devir alınması zorunludur.
6) Taşınmazın satış bedeli üzerinden ayrıca KDV bedeli tahsil edilecek olup; her türlü vergi, resim, harç ve tapu masraflarının tamamı alıcıya aittir.
7) İhale Şartnamesi ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı  6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının zemin katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğü içerisinde yer alan Kayyımlık Bürosunda görülebilir. 
8) Kayyımlık İhale Komisyonu gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9) İhale ilanı https://aydin.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Tel: 0 256 213 53 48/252-263) 
İLAN OLUNUR.
 
#ilangovtr Basın No ILN02015792