AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, DİDİM İŞLETME ŞEFLİĞİ YARDOP PROJESİ KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 2024 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI (EURO DİZEL MOTORİN)
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Didim İşletme Şefliği YARDOP projesi kapsamında kullanılmak üzere 2024 yılı için Akaryakıt Alımı (Euro Dizel Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/24993
1-İdarenin
a) Adı
:
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8/1 Menteşe MUĞLA 48800 MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası
:
2522141202 - 2522141409
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Didim İşletme Şefliği YARDOP projesi kapsamında kullanılmak üzere 2024 yılı için Akaryakıt Alımı (Euro Dizel Motorin)
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
20.000 Litre Euro Dizel Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Didim Orman İşletme Şefliği
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Akaryakıt teslimi Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri vb. araçların depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden ön görülmeyen orman yangını zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde yangın mahallinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
31.01.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu - Efeler/ Aydın

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-İhale konusu mal alımıyla ilgili gayri sıhhi müessese ruhsatı
2-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin  Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
3-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
4-İstekli enerji piyasa düzenleme kurulumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini
5-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Ürünlerin TSE Standart Belgesi (Aslı, Dağıtıcı Firma tarafından onaylı yada noter onaylı fotokopisi)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01964555