T.C. ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/199 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ileDavalı ÜMRAN YILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Aydın ili, Çine ilçesi, Karakollar Mahallesi, 179 ada 47parsel( eski 218 parsel) sayılı taşınmazındavalınınhissesine isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla davacı tarafından Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.1-)Kendisine tebligat yapılamayan davalılar ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını husumetiKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI açabileceklerdir.
2-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz davacı adına tescil edilecektir.
3-)Mahkememizce belirlenecek Kamulaştırma bedeli hak sahipleriadına Türkiye ZiraatBankası A.ŞÇineŞube Müdürlüğüne yatırılacaktır.
4-)Konuya vetaşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/05/2024
#ilangovtr Basın No ILN02040560