T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış ve kira  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ ve KİRA   ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL
NİTELİK
ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ
SAAT
1
Dedeköy
166/90
Zeytinlik
384,34
Bir kısmı köy yerleşik alanı içersinde, Kadastral yolu yok
74.000,00
2.220,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
10:00
2
BIYIKLI
250/13
Arsa
254,79
Ayrık nizam 3 katlı konut alanı, TAKS:0,40/KAKS:1,20
261.000,00
7.830,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
10:20
3
BIYIKLI
250/14
Arsa
263,95
Ayrık nizam 3 katlı konut alanı, TAKS:0,40/KAKS:1,20
270.000,00
8.100,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
10:30
4
BIYIKLI
250/17
Arsa
266,77
Ayrık nizam 3 katlı konut alanı, TAKS:0,40/KAKS:1,20
272.000,00
8.160,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
10:40
5
ÇEŞME
115/11
Zeytinlik
15.701,69
Köy yerleşik alanı dışında
934.000,00
28.020,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
10:50
6
GAFFARLAR
130/75
Zeytinlik
290,11
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
20.000,00
600,00 TL
800,00 TL
31.01.2024
11:00
7
GAFFARLAR
131/4
Zeytinlik
404,94
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
30.000,00
900,00 TL
800,00 TL
31.01.2024
11:10
8
BİRCİ
103/58
Kestanelik
3735.04
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
234.000,00
7.020,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
11:20
9
BÜYÜKDERE
124/10
Arsa
376,12
Bir kısmı ayrık nizam iki katlı konut alanı yapılaşması için haritacılık işlemi gerekli tek başına yapılaşamaz, yola cephesi bulunmuyor.Bir kısmı imar planı dışında yola cephesi yok.
385.000,00
11.550,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
11:30
10
TIĞLILAR
132/1
Zeytinlik
1.607,46
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
90.000,00
2.700,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
11:40
11
TAŞKÖY
106/30
Zeytinlik
1.631,19
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
93.000,00
2.790,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
11:50
12
Dedeköy
166/259
Zeytinlik
1.160,25
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
68.000,00
2.040,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
12:00
13
Dedeköy
166/355
Zeytinlik
1.243,19
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu yok.
64.000,00
1.920,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
12:10
14
ÇAKMAR
133/5
Zeytinlik
990,83
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
136.000,00
4.080,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
12:20
15
ÇAKMAR
149/54
Zeytinlik
499,02
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu yok.
68.000,00
2.040,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
12:30
16
Halilbeyli
151/33
Bölünmüş Zeytinlik
200,11
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
122.000,00
3.660,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
13:40
17
Karacaören
296/10
Harım
650,45
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
62.000,00
1.860,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
13:50
18
Karacaören
323/2
Tarla
1.036,43
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
86.000,00
2.580,00 TL
1.000,00 TL
31.01.2024
14:00
19
Karacaören
339/9
Tarla
520,56
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
49.000,00
1.470,00 TL
800,00 TL
31.01.2024
14:10
20
Karadut
0/54
Tarla
6.650,00
Köy yerleşik alan içersinde, konut dışı kentsel çalışma alanı, kadastral yolu var.
564.000,00
16.920,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
14:20
21
Kızılkaya
101/7
Zeytinlik
18.517,57
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
1.087.000,00
32.610,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
14:30
22
Kızılkaya
144/7
Zeytinlik
14.003,51
Köy yerleşik alanı dışında kadastral yolu var
873.000,00
26.190,00 TL
2.500,00 TL
31.01.2024
14:40
TAŞINMAZ KİRA
S.
NO.
MAHALLE
NİTELİK
ADA/PARSEL
ALAN
(m²)
ADRES
MUAMMEN KİRA  BEDELİ AYLIK
(Türk Lirası)
KİRA SÜRESİ
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİH/
SAAT
1
Tekeli
Kahvehane
171/1
116,25
AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2A
1.575,00+
%20 K.D.V
3
1.701,00
800,00
31.10.2024
14:50
2
Tekeli
Dükkan
171/1
10
AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2B
300,00+
%20 K.D.V
3
324,00
300,00
31.10.2024
15:00
3
Dereköy
Kahvehane
0/0
60
AYDIN / KOÇARLI / DEREKÖY MAHALLESİ / 907 (Sokak) / 32
260,00+
%20 K.D.V
3
280,80
300,00
31.10.2024
15:10
4
Yağcıdere
Kahvehane
177/15
50
AYDIN / KOÇARLI / YAĞCIDERE MAHALLESİ / 872 (Sokak) / 6
260,00+
%20 K.D.V
3
280,80
300,00
31.10.2024
15:20
5
Kızılkaya
Kahvehane
0/0
90
AYDIN / KOÇARLI / KIZILKAYA MAHALLESİ / 1445 (Sokak) / 88
1.300,00+
%20 K.D.V
3
1.404,00
800,00
31.10.2024
15:30
6
YENİKÖY
Mesken
184/9
84.21
Yeniköy Mah. Okul 2(Yeniköy) Sok. No:2 iç kapı no:2 kapı no:3 Koçarlı/AYDIN
770,00+
%20 K.D.V
3
831,60
500,00
31.10.2024
15:40
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış ve Kira   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış ve Kira  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
         İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Satis bedeli pesin ödenecektir. Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01969548