BESLENME PAKETİ ALIM İŞİ
KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI

Beslenme Paketi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN
:
2023/912170
1-İdarenin
a) Adı
:
KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMI
b) Adresi
:
DEĞİRMENDERE MAHALLESİ İSTİKBAL SOKAK NO : 4
                                                     09400 KUŞADASI/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
2564604000 - 2566134349
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Beslenme Paketi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 5 kalem gıdadan oluşan toplam 19.500 adet beslenme paketi alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
- İkiçeşmelik Mah. Güneş Sok. Güler-Aydın SÜZGEÇ Sosyal tesisleri No : 2 Kuşadası (Taziye Evi) - Türkmen Mah. Atatürk Cad. No : 57/A Kuşadası adresindeki yeni hizmet binası - Hacıfeyzullah Mah. Kapalı Pazaryeri Üzeri Pera Düğün Salonu - Davutlar Mah. Eski Belediye Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Okulların açık olduğu 65 takvim gününü kapsayacak şekilde, toplam 5 çeşitten oluşan ve 5 günlük ihtiyacın bir arada bulunduğu şekilde, haftanın ilk günü teslim noktalarına İdare tarafından bildirilen sayıda teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
26.09.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Kuşadası Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın No ILN01885450