BİYOSİDAL ÜRÜNLER SATIN ALINACAKTIR
KUŞADASI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
2024 yılı İçerisinde Çevre ve Halk Sağlığı Alanında Vektör Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal Ürünler mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/406695
1-İdarenin
a) Adı
:
KUŞADASI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
DEĞİRMENDERE MAHALLESİ İSTİKBAL SOKAK NO : 4 09400 KUŞADASI/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
2564604000 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
2024 yılı İçerisinde Çevre ve Halk Sağlığı Alanında Vektör Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal Ürünler
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Toplam 7 Kalem Biyosidal ürün
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi İlaç Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Teslimat, işe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi deposuna mesai gün ve saatleri içerisinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
19.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etiket örneği belgelerinin aslı, aslı idarece görülmüştür onaylı belgeler veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu- THSK Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının 11.04.2013 tarih ve 19020089 sayılı yazılarında belirtilen; tüm Biyosidal ürünlerin uzun süreli stabilite testlerinin yapılmış ve stabiliteden kaynaklanan geçici ruhsata sahip olmaması gerekmekte ve 24 ay süreli stabilite testleri tamamlanmamış ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Biyosidal ürün ruhsatı üzerinde 24 aylık stabilite testlerinin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır ve tamamlanmış uzun süreli stabilite testi belgesi de ihale dosyasında sunulmalıdır.
Yüklenici firmalar, biyosidal ürünlerin ithalatçı veya üretici firma veya distribütör firmadan alınmış 2024 yılına ait “satış yetki belgesi” aslı veya aslı idarece görülmüştür onaylı olarak, ihale dosyasında sunmalıdır.
Biyosidal ürünlere ait üretici firma veya ruhsat sahibi veya ithalatçı firma tarafından verilmiş olan ürün garanti belgelerinin aslı / noter onaylı suretleri veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.
Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Sivrisinek Bakteri Kökenli Larvasit
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

Sivrisinek Biyolojik Larvasit
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

Karasinek Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal Ürün
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

Açık Alan Uçkun Mücadelesnde Kullanılacak İnsektisit
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

Ergin Sivrisinek Mücadelesnde Kullanılacak İnsektisit (Permethrin)
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

Sivrisinek, Kironomid Mücadelesinde Kullanılacak Larvasit
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

Rezidüel İnsektisit (Alfa-Cypermethrin)
Belge Adı
Açıklama
Reel Maliyet Hesabı
Teklif edilen ürünlerden maliyet analizleri yapılması gereken ürünlere ait hektar, metrekare ve reel maliyet hesaplamaları onaylı olarak sunulacaktır.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02010108