KUŞADASI BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli                                                :Aydın
İlçesi                                                     :Kuşadası
Kurum                                                 :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi                   :Taşınmaz satış ihalesi
İhale onay Tarihi ve Sayısı            :16.05.2024 tarih E.283
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :17.05.2024 tarih ve 53199585-302.03/822 sayılı Karar
İhale Tarihi & Saati                        :06.06.2024  & 10.00’dan itibaren
İhale Usulü                                         :2886 Sayılı Kanunun 36. ve 45. Maddesine göre
İlan Şekli              :Resmi Gazete, Ulusal Gazete, Ulusal İnternet, Yerel Gazetede, Yerel İnternet,  Kuşadası                                                      Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu
             
S.N
Mahalle
Ada
Parsel
Cinsi
Yüzölçümü
(m²)
İmar Durum Özellikleri
Tahmini Satış Bedeli (TL)
Geçici Teminat (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
Ödeme şekli
1
Çınar
107
10
Arsa
1.022,86 m²
Taks; 0.40 geçemez H:7.50
(Köy yerleşik alan içerisinde)
2.750.000,00 TL
82.500,00 TL
06.06.2024
10:00
Peşin
2
Davutlar
1032
4
Arsa
796,72 m²
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0.40
3.000.000,00 TL
90.000,00 TL
06.06.2024
10:10
Peşin
3
Davutlar
1032
5
Arsa
638,25 m²
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0.40
2.800.000,00 TL
84.000,00 TL
06.06.2024
10:20
Peşin
4
Davutlar
1376
6
Arsa
445,84 m²
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0.40
2.800.000,00 TL
84.000,00 TL
06.06.2024
10:30
Peşin
5
Davutlar
1496
2
Arsa
630,54 m²
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0.40
3.000.000,00 TL
90.000,00 TL
06.06.2024
10:40
Peşin
6
Davutlar
1506
4
Arsa
500,00 m²
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0.40
3.500.000,00 TL
105.000,00 TL
06.06.2024
10:50
Peşin
7
Güzelçamlı
677
1
Arsa
574,89 m²
Ticaret Alanı
H:6,50
12.000.000,00TL
360.000,00 TL
06.06.2024
11:00
Peşin
8
Güzelçamlı
684
2
Arsa
750,74 m²
Ticaret alanı
H:6,50
6.000.000,00 TL
180.000,00 TL
06.06.2024
11:10
Peşin
9
Güzelçamlı
696
1
Arsa
9.121,05 m²
A-4 Emsal 0.50 Konut (Bir kısmı yapı yasaklı alan)
40.000.000,00TL
1.200.000,00 TL
06.06.2024
11:20
Peşin
10
Güzelçamlı
981
2
Arsa
778,30 m²
Ayrık Nizam 2 Kat Konut Taks:0,20 Kaks:0.40
6.000.000,00 TL
180.000,00 TL
06.06.2024
11:30
Peşin
11
Türkmen
2401
3
Arsa
623,51 m²
Ayrık Nizam 4 Kat Taks: 0.30 Kaks: 1.20 Konut İmarlı
9.000.000,00 TL
270.000,00 TL
06.06.2024
11:40
Peşin
                                                         
Madde 1-   Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda listede özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 36.ve 45. Maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü ve Kapalı Teklif Usulü ile Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 
Madde2-   İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi “Belediye Encümen Salonunda” Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 5-İhale Katılım Sağlayacaklar İçin İstenen Belgeler
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr ) adresinden alınacaktır veya Nüfus Müdürlüğünden.
2. Kimlik fotokopisi (2 adet)
3. Noter onaylı imza sirküleri (Aslı)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış 2024 yılına ait tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
3. Adres beyannamesi
C) ORTAK BELGELER:
1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3) İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
4) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (Aslı)
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
6) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
7)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
8) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Aslı) veya İhale Şartnamesinin 10. Maddedeki değerler,
9) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
a) Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği oluşturan her kişinin.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin  (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi.
d) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
e) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
Madde 6- Taşınmaz listesinin 7. ve 9. sırasındaki taşınmazlar kapalı teklif usulü ile satış ihalesi gerçekleştirilecektir.
Madde 7- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Madde 8-Şartname bedeli 2.500.00TL (İkibinbeşyüztürklirası) ‘dır.
Madde 9-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İhale Komisyonuna) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
#ilangovtr Basın No ILN02036330