KUYUCAK BELEDİYESİ İNŞAAT MALZEMESİ ALIM İHALESİ
MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2023/428678
1-İdarenin
a) Adı
:
KUYUCAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
5 EYLÜL MH. INÖNÜ CAD. NO:1 09930 KUYUCAK/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
2563714494 - 2563714495
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
12 kalem malzeme
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kuyucak Belediye Şantiyesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlanıp 30 gün içinde tamamlanır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
23.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Kuyucak Belediye Binası / Fen İşleri Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.3. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Alım konusu ürünler için kendi sınıflarında mutlaka (DIN, SAE, TSE, TS EN) Standartlarından birine uygun olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
   
                                                                                                         
#ilangovtr Basın No ILN01821001