NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
 
            Belediyemizin tüzel kişiliğine ait, aşağıdaki tabloda bulunduğu mevkii, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı gösterilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü suretiyle satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazın satış ihalesi 25.09.2023 tarihinde Belediye Binasında 5.kat Meclis Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için; İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. İhaleye iştirak edeceklerden;
            Gerçek Kişilerin:
            -İkametgah belgesi
            -Nüfus cüzdan fotokopisi
            -Türkiye’de tebligat için adres beyanı
           - Şartname alındı makbuzu ile şartnamenin her sayfasının isteklisince imzalanmış örneği
           -Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz aslı ya da diğer teminat aslı
           (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
            -Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya, taşınmaz almaya, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin noterden düzenlenmiş vekaletname aslı ya da onaylı sureti
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı 
-Kamu ihale Kurumu ile 2886 sayılı Yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)
-Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan
-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim belgesi (ortakların her biri yukarıdaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacaktır)
Tüzel Kişilerin:
-İlgili mevzuatı gereği sicile kayıtlı olunan Ticaret veya Sanayi Odalarından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden ya da ilgili makamdan alınmış, güncel tarihli, sicile kayıtlı olunduğuna dair belge
-Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
-Teklif veren yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak ile yetkilendirilen kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti)
          - Şartname alındı makbuzu ile şartnamenin her sayfasının isteklisince imzalanmış örneği
          - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz aslı ya da diğer teminat aslı
    (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları)
            -Belediyemize borcu olmadığına dair yazı 
-Kamu ihale Kurumu ile 2886 sayılı Yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair belge (www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)
-Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan
-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim belgesi (ortakların her biri yukarıdaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacaktır)
İhale saatinde ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
Posta ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan bağımsız bölümün dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.  
İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. KDV Kanununun 17/4-p maddesi gereğince satışlarda KDV uygulanmayacaktır. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale şartname satış bedeli 3.000,00-TL'dir. İhale şartnameleri Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaatları duyurulur.
 
MAHALLE-ADA-PARSEL
BAĞIMSIZ BÖLÜM
NO / CİNSİ / M²’Sİ
İHALE SAATİ
MUHAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
Yeni Mahalle, 627 Ada, 1 Parsel
A Blok, Zemin Kat
63 Nolu B.B. 65,98 m² Dükkan + 34,22m² Teras
10:00
4.800.000,00-TL
144.000,00-TL
Yeni Mahalle, 627 Ada, 1 Parsel
A Blok, Zemin Kat
70 Nolu B.B.
66,76 m² Dükkan
10:30
3.800.000,00-TL
114.000,00-TL
Yeni Mahalle, 627 Ada, 1 Parsel
B Blok, Zemin Kat
69 Nolu B.B.
42,86m² Dükkan
11:00
2.800.000,00-TL
84.000,00-TL
#ilangovtr Basın No ILN01888957