NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıdaki ayrı ayrı dosyalarda işlem gören,  İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Artırma Usulü suretiyle kiraya verilecek olup; ihalede artış 1 yıllık muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Kiraya verme işinin ihalesi 26.06.2024 tarihinde, Yeni Mahalle, Hürriyet Cad. No:158/1 Nazilli/AYDIN adresinde bulunan Belediye binasında toplanacak olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Taşınmazların kiralama süresi, sözleşme tarihinde başlayacak olup; 31.12.2028 tarihinde sona erecektir. (K-378 ve K-379 İcar nolu taşınmazların kiralama süresi 3 yıllıktır.)
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  GERÇEK KİŞİLERDEN
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah ilmuhaberi,
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı(Emlak, Kira, ÇTV. vs.)
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
-Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.
  TÜZEL KİŞİLERDEN        
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli  imza sirküleri;
-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması, 
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (Emlak, Kira, ÇTV. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
-Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.
Son 2 yıl içinde belediyemizin yapmış olduğu ihaleye katılmış olup şartname hükümlerini yerine getirmemiş olanlar ihaleye katılamaz.
Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir. İhale bedeli şartnamelerinde belirtildiği şekilde ödenecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 250,00-TL'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.     
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İCAR NO
CİNSİ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU ADA –PARSEL NO
AÇIKLAMA
İhale Tarihi-Saati
Muhammen Yıllık Kira Bedeli
Geçici Teminatı
İ-78
Zeytinlik
İsabeyli Mah. 305 Ada/ 232-233-234-235-236 Parseller (Toplam 79.480,24 m²)
Kıraç arazi, yamaç kısımları var, tamamı zeytinlik.
26.06.2024-10:30
159.488,00-TL +%20 KDV
4.785,00-TL
K-86
Tarla
Esenköy Mah 104 Ada, 8 Parsel 14.349,19 m²
Ovada sulak tarla.
26.06.2024-10:35
50.222,00-TL
1.507,00-TL
K-88
Tarla
Hamzallı Mah  166 Ada  7 Parsel (Eski 1086 parsel)16.526,19m²
Ovada sulak tarla.
26.06.2024-10:40
57.841,00-TL
1.736,00-TL
K-154
Zeytinli Tarla
Güzelköy Mah. 225 Parsel, 10.550,00m²
Sulak arazi, yaklaşık 40 kadar zeytin ağacı var.
26.06.2024-10:45
42.200,00-TL
1.266,00-TL
K-159
Zeytinlik-İncirlik
Kavacık Mah. 109 Ada, 25 Parsel, 14.869,87m²
Kıraç arazi, köy içinde hafif meyilli bir yer.
26.06.2024-10:50
37.173,00-TL
+%20 KDV
1.116,00-TL
K-182
Tarla
Bereketli Mah. 103 Ada 3 Parsel 4.699,08m²
Ovada sulak tarla.
26.06.2024-10:55
16.447,00-TL
494,00-TL
K-200
Zeytinlik
Esenköy Mah. 228 Ada 4 Parsel (Eski1137 Parsel) 7.596,97m²
Köy içinde 10-15 yıllık  zeytinlik, düz ve  sulanabilir arazi.
26.06.2024-11:00
30.384,00-TL
+%20 KDV
912,00-TL
K-232
Tarla
Bereketli Mah. 103 Ada 8 Parsel 7.840,01m²
Ovada sulak tarla.
26.06.2024-11:05
27.440,00-TL
824,00-TL
K-265
İncir+Zeytin Bahçesi
Aşağıörencik Mah. 109 Ada 100 Parsel 15.588,47m² +109 Ada 122 Parsel 957,18m²  (Toplam 16.545,65m²)
Yaklaşık 15 incir 20 yıllık, 40 kadar zeytin 50 yıllık
26.06.2024-11:10
41.363,00-TL +%20 KDV
1.241,00-TL
K-275
Kestanelik
Aşağıyakacık Mahallesi 249 Ada 13 Parsel 72,87m²
Kıraç ve engebeli arazi.
26.06.2024-11:15
2.880,00-TL +%20 KDV 
87,00-TL
K-276
Kestanelik
Aşağıyakacık Mahallesi 275 Ada 51 Parsel 4.693,79m²
Kıraç ve engebeli arazi.
26.06.2024-11:20
18.772,00-TL +%20 KDV 
564,00-TL
K-277
Zeytinlik
Bayındır Mahallesi 136 Ada 1 Parsel 10.806,42m²
Kıraç arazi.
26.06.2024-11:25
21.612,00-TL +%20 KDV
649,00-TL
K-278
Zeytinlik
Bayındır Mahallesi 137 Ada 21 Parsel 11.206,76m²
Kıraç arazi.
26.06.2024-11:30
22.412,00-TL +%20 KDV 
673,00-TL
K-280
Zey.Bahçesi
Çobanlar Mahallesi 113 Ada 145 Parsel 6.170,95m²
Kıraç ve engebeli arazi.
26.06.2024-11:35
12.340,00-TL +%20 KDV 
371,00-TL
K-281
Zeytinlik
Çobanlar Mahallesi 113 Ada 25 Parsel 20.205,37m²
Kıraç arazi, yaklaşık 250 zeytin ağacı, 20 kadar incir ağacı var.
26.06.2024-11:40
40.410,00-TL +%20 KDV
1.213,00-TL
K-287
Zeytinlik
Çobanlar Mahallesi 114 Ada 31 Parsel 15.405,35m²
Kıraç arazi, yaklaşık 200 zeytin ağacı var.
26.06.2024-11:45
30.810,00-TL +%20 KDV
925,00-TL
K-290
Zeytinlik
Esenköy Mahallesi 201 Ada 4 Parsel (Eski 968 Parsel) 31.356,91m²
Yamaç ve kıraç arazi, parselin 1/3 oranında zeytin fidanı bulunmaktadır
26.06.2024-11:50
20.000,00-TL +%20 KDV
600,00-TL
K-291
Zeytinlik
Güzelköy Mahallesi 109 Ada 8 Parsel 31.236,15m²
Kıraç arazi, yamaç ormanlık alanı var. Yaklaşık 11.700 m² zeytinlik, 6.000m² incirlik.
26.06.2024-11:55
41.400,00-TL +%20 KDV
1.242,00-TL
K-296
Kestane Bahçesi
Hasköy Mahallesi 114 Ada 10 Parsel 7.230,23m²
Kıraç ve engebeli arazi.
26.06.2024-12:00
28.920,00-TL +%20 KDV
868,00-TL
K-298
Zeytinlik
Işıklar Mahallesi 142 Ada 18 Parsel 2.213,81m²
Kıraç arazi, 15 kadar zeytin ağacı -8 tane incir ağacı var.
26.06.2024-12:05
4.426,00-TL +%20 KDV 
133,00-TL
K-301
İncirlik
Işıklar Mah. 136 Ada 42 Parsel 3.486,71m²
Ortalama 40-50 yaşlarında 14 adet incir ağacı ile küçük verimsiz birkaç incir ağacı var.
26.06.2024-12:10
13.944,00-TL +%20 KDV
419,00-TL
K-304
Zeytinlik-İncirlik
Kavacık Mahallesi, 129 Ada 8 Parsel 6.140,54m²
Kıraç arazi, köy içinde hafif meyilli bir yer.
26.06.2024-12:15
12.280,00-TL +%20 KDV
369,00-TL
K-308
Zeytinlik
Ovacık Mahallesi, 125 Ada 3 Parsel 27.146,48m²
Kıraç arazi, 200 kadar küçük zeytin ağacı var.
26.06.2024-12:20
54.292,00-TL +%20 KDV
1.629,00-TL
K-309
İncirlik
Ovacık Mahallesi 170 Ada, 1 Parsel ağaçların olduğu yaklaşık 3.000,00m²’si
Düğün salonu olan bölüm hariç. Yaklaşık 35 yıllık  65 incir ağacı var.
26.06.2024-12:25
 12.000,00-TL +%20 KDV
360,00-TL
K-312
İncirlik
Samailli Mahallesi 103 Ada 317 Parsel 4.638,25m²
Kıraç arazi, 30-35 incir, 10 zeytin ağacı var.
26.06.2024-12:30
18.552,00-TL +%20 KDV
557,00-TL
K-317
Zey.Bahçesi
Yalınkuyu Mahallesi 118 Ada 43 Parsel (Eski 199 Parsel) 27.127,77m²
130 kadar zeytin ağacı var. Düz ve sulanabilen arazi.
26.06.2024-12:35
81.381,00-TL +%20 KDV
2.442,00-TL
K-340
Kestanelik
Kavacık Mah. 102 Ada, 20 Parsel, 31.439,07m²
Kıraç arazi, hafif meyilli.
26.06.2024-12:40
94.317,00-TL +%20 KDV
2.830,00-TL
K-342
Zeytinlik
Yaylapınar Mah. 162 Ada, 18 Parsel 784,73m²
Kıraç arazi, 15 adet zeytin fidanı var.
26.06.2024-12:45
1.568,00-TL +%20 KDV 
48,00-TL
K-378
Tarla
Haydarlı Mah. 145 Ada 16 Parsel 2.638,96
Kıraç arazi.
26.06.2024-12:50
3.298,00-TL
99,00-TL
K-379
Zeytinlik
Kocakesik Mah. 138 Ada 72 Parsel 2.638,48m²
Kıraç ve engebeli arazi.
26.06.2024-12:55
5.276,00-TL +%20 KDV
159,00-TL
      

#ilangovtr Basın No ILN02046106