EMPRENYELİ AHŞAP ÇİT DİREĞİ, GALVANİZLİ DİKENLİ TEL VE TESPİT ÇİVİSİ SATIN ALINACAKTIR
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Endüstriyel Plantasyon Sahalarında Kullanılmak Üzere Emprenyeli Ahşap Çit Direği, Galvanizli Dikenli Tel ve Tespit Çivisi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/805998
1-İdarenin
a) Adı
:
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-MUĞLA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8/1 Menteşe MUĞLA 48800 MENTEŞE/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası
:
2522141202 - 2522141409
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, Endüstriyel Plantasyon Sahalarında Kullanılmak Üzere Emprenyeli Ahşap Çit Direği, Galvanizli Dikenli Tel ve Tespit Çivisi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
16500 adet Emprenyeli Ahşap Çit Direği 240 Km Galvanizli Dikenli Tel 600 Kg Tespit Çivisi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
7000 Adet Emprenyeli ahşap çit direği, 100 Km dikenli tel ve 250 Kg tespit çivisi Çamlıbel Orman Deposu/ Karacasu 5500 Adet Emprenyeli ahşap çit direği, 80 Km dikenli tel ve 200 Kg tespit çivisi Kuyucak Orman Deposu/ Kuyucak 4000 Adet Emprenyeli ahşap çit direği, 60 Km dikenli tel ve 150 Kg tespit çivisi Eymir Orman Deposu/ Bozdoğan
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanır ve 30 gün içinde teslimat tamamlanır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihtir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
24.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü 2. Kat Müdür Yardımcısı Odası, Turan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:70-2 Nazilli/ Aydın
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS EN 10223-1
TS EN 335-1
TS EN 351-1
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02053443