T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
İHALE İLANI

            
             Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 Blok Polis Lojmanlarının Hurda Karşılığı Yıkılarak, Molozların Yasal Moloz Döküm Alanına Taşınması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adı
:
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
b) Adresi
:
Ata OSB Mahallesi Prien  Bulvarı No: 1 Efeler - AYDIN
c) Telefon ve Faks Numarası
d)E-posta adresi                                                 
:  :
  0 256 219 61 20 – 6464
[email protected]
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 Blok Polis Lojmanlarının Hurda Karşılığı Yıkılarak, Molozların Yasal Moloz Döküm Alanına Taşınması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
 1. 2 blok betonarme binadır,.
 2. Bina B+Z+4 kattan oluşmaktadır. Toplam kat sayısı 6, yol seviyesi üzeri kat sayısı 5, yol seviyesi altı kat sayısı 1 dir.
 3. Toplam inşaat alanı 2.348,00 m²’dir.
 4. Bina yüksekliği 16 m’dir.
c) Yapılacağı/Teslim edileceği yer
:
Aydın İli, Söke İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, 825 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait Çeltikçi Polis Lojmanlarının (A ve B Blok)   yıkım işi
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Ata OSB Mahallesi Prien Bulvarı  No:1 Efeler - AYDIN
b) Tarihi ve saati
:
12/06/2024 10.00
c) Son teklif verme tarih, saat, adresi
:
12/06/2024-10:00- Ata OSB Mahallesi  Bulvarı No:1 Efeler - AYDIN
4- İhale Muhammen Bedelleri, Geçici Teminat, Kesin Teminat Ve Ek Teminata İlişkin Esaslar
c) Muhammen Bedel
:
29.149,47-TL
d) Geçici Teminat
:
875,00-TL (Muhammen Bedelin en az % 3 ü kadar)
e) Kesin Teminat
:
İhale üzerine kalan yükleniciden teklif edilen bedel üzerinden  %6 oranında sözleşme öncesi alınır.
f) Ek Kesin Teminat
:
İhale üzerine kalan yükleniciden 250.000,00 TL sözleşme öncesi alınır.
         İsteklilerin ilk teklifi sözlü olarak alındıktan sonra Muhammen bedel üzerinden açık artırma suretiyle sözlü teklif verilecektir. Sözlü olarak verilen teklifler teklif eden tarafından imzalanacaktır. Minimum artış pey tutarı 5.000,00 TL’dir.
          
5-İhaleye Katılabilme Şartları
5-1) Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;    
 • a) Nüfus cüzdan fotokopisi
 • b) İkametgah belgesi.
 • c) İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)
 • d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 • e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair dekont.
 • f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış)
 • g) SGK Borcu yazısı  (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış)
 • h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi
 • i) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 • j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
 • k) Gerçek kişi olması halinde kendinin ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belgeleri (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)
 • l) Yıkım Müteahhitliği Yetki Belgesi (Y-1 veya Y-2 veya Y-3)
5-2) Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
 
 • a) Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)
 • b) İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)
 • c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,)
 • d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
 • e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair dekont,
 • f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış) ,
 • g) SGK Borcu yazısı  (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış),
 • h) İmzalı idari şartname belgesi ile İş Yeri Görme Belgesi,
 • i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. (Noter Onaylı),
 • j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • k) Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belgeleri (ihale ilan tarihinden sonra alınmış),
 • l) Yıkım Müteahhitliği Yetki Belgesi (Y-1 veya Y-2 veya Y-3)
5-3) Ortak Girişim;
a. Ortak girişim katılım olması halinde noter tastikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur
6-İhaleye Katılamayacak Olanlar
a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.
b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.
c) İhaleye yabancı istekli katılamaz.
d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
e) SGK ve Vergi Limit üstü borcu olanlar ihaleye katılamaz.
7-Diğer Hususlar
a) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
b) Yüklenici tarafından ifa edilen yıkım hizmeti ile ilgili mevzuat gereği ödenmesi gerekli tüm yasal vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından sözleşme öncesi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.
c) İhtilafların çözüm yeri: Aydın Mahkemeleri ve İcra daireleridir.
d) Aydın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün TR73 0001 0000 3300 0010 0051 86 numaralı hesabına  500 TL (Beşyüz -TL) yatırılarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü’nden dökümanlar temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.
e) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.
f) İdare uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
#ilangovtr Basın No ILN02040918