"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, uygulamada birlik sağlamak amacıyla bütün eğitim kurumları adlarının Bakanlıkça verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, eğitim kurumlarına adları, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Valilik teklifinde, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak "ad verme komisyonu"nun gerekçeli kararı ve karara esas belgeler de yer alacak.

İl milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak ad verme komisyonlarında, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde görevli eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul müdürü yer alacak.

Komisyon, her eğitim ve öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayıyla kurulacak, ihtiyaç olması halinde üyelerin tamamının katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılacak. Komisyon, kurumlara verilecek adların gerekçeli kararını ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek hazırlayacak. Komisyonun sekretaryası, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülecek.

Okul açma ve kapatma işlemlerine ilişkin taleplerin yıl boyunca devam etmesi ve buna yönelik işleyişi kolaylaştırmak amacıyla, açma ve kapatma işlemini sınırlayan ve daha önceki yönetmelikte yer alan "toplu" ve "şubat ayı sonuna kadar" ibareleri çıkarıldı.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla yıl boyu okul ve kurumlarının açılabilmesi sağlanacak.

İşbirliği protokolleri kapsamında kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, AR-GE ve üretim merkezleri içinde MEB tarafından belirlenen fiziki şartları sağlaması koşuluyla örgün veya yaygın eğitim kurumu açılabilecek.

MEB'e tahsisli binalar eğitim dışında kullanılamayacak

MEB'e tahsisli eğitim binalarının yerelde ortaya çıkan ihtiyaçlar öne sürülerek eğitim ve öğretim dışındaki farklı amaçlar için kullanılması önlenecek.

Okul öncesi eğitimde niteliği artırmak, çocukların tam teşekküllü binası ve bahçesi bulunan müstakil anaokullarında eğitim almalarını, fırsat ve imkan eşitliğini, çocukların akranlarıyla birlikte eğitim görmelerini sağlamak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla, ana sınıflarının sadece ilkokullarda açılması, uygulama sınıflarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı veya programı bulunan tüm ortaöğretim kurumlarında açılması, anaokullarının bağımsız binası ve bahçesi olması sağlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması konusu öğretmenler kurulunda görüşülecek, görüşüldüğüne ilişkin tutanak MEB'e gönderilecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında denizcilik alanı kapsamında okulların akreditasyonu ve tanınırlığı ile öğrencilerin diplomalarının uluslararası sözleşmeler kapsamındaki geçerliliği konusunda sorun yaşanmaması için ilgili alanların açılması sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınacak.

Hayırseverlerin adları ilgili bölümlere verilecek

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan ve dalın özelliği ile MEB tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, AR-GE merkezi, gastronomi uygulama atölyesi ve benzeri atölyelerin açılması ve adlandırılmasına ilişkin hususlarda yapılan değişiklikle, hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye veya laboratuvarlara, kişilerin isimleri verilebilecek.

Mevcut kurumun ek derslik binası, pansiyon, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlar ile bu binaların bakım ve onarımını yapan kişilerin adı ya da önerdiği adlar ise kurumun tümüne değil, sadece katkı yaptığı bölümlere verilecek.

İstihdam ve eğitim planlamaları doğrultusunda, okullarda eğitimi yapılan meslek alanlarının sektörel kümelenmelere göre düzenlenmesi amacıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması ya da kapatılması işlemleri MEB tarafından resen yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere destek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere destek

Özel eğitim okullarında veya kurumlarında, öğrenim gören öğrencilere yönelik meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odası ve beceri uygulama alanlarının bulunması sağlanacak.

Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için nüfus şartı 200 bin olacak ve her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü yer alacak. Ayrıca bu enstitülerde kültürel mirası tanıtmak ve sergilemek amacıyla müze bulunacak.

Kurumlara verilebilecek adlar komisyonca belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri tarafından "şehadet" belgesi ve "gazilik" belgesi verilmeyenlerin adlarının bir kuruma verilmesinin önüne geçilecek.

Kurumların bina ve tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve halen görevini sürdüren kişilerin adları, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların adları kurumlara verilemeyecek.

Ayrıca Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar da eğitim kurumlarına verilemeyecek. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan adlar, ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilecek.

Kurum adlarında mesleki ünvan ve askeri rütbeye yer verilemeyecek. Bir kurumda yaşatılan, şehitlik ve gazilik ünvanına sahip olanların adları ile bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemeyecek. Ancak hayırsever tarafından talep olması durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek.

Kaynak: AA