TÜİK tarafından 2023 yılı ilk çeyreğinde önceki yıla oranla zincirlenmiş hacim endeksi olarak GSYM ‘yi oluşturan faaliyetler açısından sektörlerin durumları ortaya konulmuş ve Türk sanayii durağana yakın binde 7 bir gerileme gösterirken, sanayi dışında küçülen tek sektör % 2,3 ile tarım olmuştur.

Neden Türk tarımı here geçen gün kan kaybetmekte ve ekonomi içindeki payı azalmaktadır?

Çünkü;

Sonuç olarak yaşanan bu süreçte tarımda kalma eğilimi ortadan kalkmaktadır.

Tarım yapan nüfus her geçen yı bir önceki yıla göre-ülke nüfusu artmasına rağmen-azalmaktadır.

Çiftçi ailesinin genç mensupları niçin tarım dışı sektörlerde geleceğini aramaktadır?

Burada tarıma karşı devlet, politikacı ve bürokrasinin.tarımın önemini kavrayamama sorunu ortaya çıkmaktadır.

Gerçekte ise tarım,” Türkiye ekonomisinde tarım sadece bitkisel ve hayvansal üretim faaliyeti olarak değil; istihdam, gıda, yurt içi tüketim, sanayiye katkı, milli gelir ve dış ticaret açısından da uzun vadeli politikalar ile ele alınması gereken bir sektördür” ve bu açıdan ele alınması gerekmektedir.

Ancak bahsettiğimiiz üç kesimin bu “sakat” yaklaşımı

* Tarımsal faaliyeti bırakma ve kırsal göç ise kırsal alanlarda yaşayan insanların yeni yaşam alanlarına taşınması olup daha çok kırdan kente sanayi bölgelerine taşınma,

* Türkiye’de tarımda giderek yaşlanan, köyden kente göçen ve tarım dışına kayan bir üretici sorunu olgusu olarak ortaya çıkma,

* Tarımın içinde bulunduğu bu durum ile Türkiye tarım ülkesi olma özelliğini gün geçtikçe kaybetmekte,

* İç göçe katılan nüfusla beraber tarımsal üretimde meydana gelen azalma,

* Azalmanın sonucunda tarım ürünü ve gıdanın yetmemesi ve fiyatlarının artması sonucu birçok ürünün ithal edilmesine sebep olmaktadır.

* Bu durum, ülke tarımının geleceği ile arz ve fiyat kapsamında tarımın sürdürülebilirliğinin karşısında engel olarak durmaktadır.

* Üretici açısından ise üreticilerin tarımda kalıp üretime devam etmeleri açısından kaygı verici bir sonuç doğurmaktadır.

* Üreticinin tarımı bırakması ile tarımsal alanlarda kaynak israfı olmakta, erozyon yaşanmakta, gıda güvencesi sorunu ortaya çıkmakta, boşalan araziler amaç dışı kullanılarak doğal kaynaklar hızla yok olmaktadır.

Günümüzde olduğu gibi gelecek yıllarda da Türkiye’de ana geçim kaynağı olarak tarımsal faaliyeti sürdüren genç üreticilere şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır.