Gelişmiş ülkelerin politikacılarının en önemli özelliklerinin başında “planlama” yetenek,arzu ve disiplinleri gelir.

Planlama devlet düzeyinde ve toplumun güncel ve gelecek zamanlı ihtiyaçlarını karşılamak için yapıldığından acil konular öncelikli olarak ele alınır. Tarım ve gıda acil konuların başında geldiğinden dolayı öncelikli planlaması hedeflenen sektördür.

“Tarım politikasının çalışma veya ilgi alanı, tarımsal üretim, tarımsal pazarlama, tüketim ve altyapı başlıkları altında irdelenebilir. Hükümetler, bu alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak bir takım politikaları yürürlüğe sokarak tarım sektörüne müdahale etmektedir. Bu müdahaleler, düzenleyici, destekleyici veya denetleyici olabilmektedir.”

“Dünya üzerindeki ülkelere bakıldığında ekonomik gelişmişliğin tarımı olumlu yönde etkilediği ve dolayısıyla gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler aynı zamanda gelişmiş tarım sektörüne sahip olduğu görülmektedir. Bu ülkelerde uygulanan tarım politikaları; iyi üretim şartları, gelişmiş kurumsal yapı, piyasa için üretim ve yeterli mali kaynak nedeniyle arzu edilen amaçlar doğrultusunda başarıya ulaşabilmektedirler.”

“Gelişmekte olan ülkelerde ise bu şartların yeterli olmaması veya eksik olması nedeniyle uygulanan tarım politikaları sürdürülebilir olmamakta ve istenen düzeyde başarıya ulaşamamaktadır. Tarım sektöründeki gelişmeler ve tarımsal ürün politikaları, çiftçilerin üretim ve pazarlama kararlarını doğrudan etkilemektedir. Ekonomik gelişmeler, dünyanın gelecekteki gıda ihtiyacını sınırlı kaynaklardan karşılayabilme imkânı üzerinde etkili olmaktadır. Bu ekonomik gelişmeler, tarımda yeni teknolojilerin kullanılmasını ve dolayısıyla artan gıda ihtiyacı karşısında kıt kaynaklardan daha etkin faydalanılmasını temin etmektedir.”

“Politika oluşturan ve bu politikaları uygulayan birimlerin en önemli ihtiyacı, mümkün olabilecek alternatif politikaların sonuçlarının değerlendirmesi yani analiz edilmesidir. Bunun içindir ki kamu ve özel sektörlerde ekonomik politika analizi yapan insanlar mevcuttur. Özellikle, hükümetin tartışmalı bir politika teklifi üzerinde iki veya üç ayrı ekonomik çalışma yapılması az rastlanan bir durum değildir. Ekonomik politika analizlerinin sonuçları, karar vermede önemli bir rol oynamasına rağmen, son karar yine siyasidir ve icra organları tarafından verilir.”

“Karar verici merci, siyasi bir sorumluluk taşıdığından, uygulanacak politikanın sonuçlarını çiftçiler, firmalar, tüketiciler ve vergi verenler açısından ele alarak karar vermek zorundadır. Ekonominin ve ekonomistin rolü, politikacı olan icra merciinin karar vermesiyle sona ermektedir. Siyasi karardan sonra ilgili politika uygulamalarının ekonomik etkilerini ortaya çıkarmak, politikanın uygulanması sırasında gerekli olan değişiklikleri yapmak ve ilerideki değişiklik kararlarına yön vermek için politikaların değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu aşamalarda ekonomi bilimi ve ekonomist süreçlerde tekrar rol alır.”

“Tarımsal üretim şartları, biçimi ve deseni yanında verim açığının giderilmesi gibi konular, gıda güvencesi başlığı altında ele alınabilir. Üretim şartları denildiğinde, işletmelerin büyüklüğü, arazilerin parçalı olma durumu, işletmelerin mülkiyet durumu, sermaye durumu gibi hususlar akla gelmektedir.”

“Tamamen tarımla uğraşan büyük çiftçiler bile yeterli veya yüksek gelir elde etmelerine rağmen, yıllık ve devresel istikrarsızlıktan olumsuz yönde etkilenmektedir. Diğer taraftan küçük aile işletmeleri de bu istikrarsızlıktan etkilenmelerine rağmen, tarım dışı gelirlerle belli ölçüde bu istikrarsızlığı hafifletebilmektedirler.”

Tarımda istikrarsızlığı azaltma yolları:

Fiyat Kontrolleri: Fiyat kontrolleri, rekabetçi bir tarım sektöründe verimliliği ve üretimi azaltıcı olduğundan fiyatların yükselmesine ve dolayısıyla tarımsal üretimde önemli düşmelere neden olur. İhracat Kontrolleri ve Ürün Anlaşmaları: İhracat ambargoları tüketici fiyatlarını kontrol altına alabilir, fakat diğer ülkelerdeki ithalatçıları alternatif arz yolları araştırmaya teşvik eder.”

Alıntı:Yavuz; Fahri:Tarım Politikaları