Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki ilk 5 yıl tarım için radikal değişikliklerin yapıldığı dönem olmuştur.

Bu dönemde,1925’te âşarın kaldırılması ile uğranılan vergi kaybını telafi etmek amacıyla hayvan (ağnam/koyun/küçükbaş hayvan) vergisinin oranı yüksek tutulmuş hem de tanzimat döneminde konulan vergi sisteminde yer alan büyük baş hayvanlardan alınmayan  vergiler alınmaya başlanmıştır. 

Hayvan vergisi oranının Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yüksek düzeyde belirlenmesi hayvancılığın gelişmesini sınırlandırıcı bir etki yapmıştır. 1938 yılına kadar bütçe gelirleri içinde %7 ile %5 arasında oldukça yüksek bir paya sahip olan hayvan vergisi bu tarihten itibaren giderek önemini yitirmiş ve 1950-1960 döneminde %1.1’lere kadar gerilemiştir.

1929 dünya ekonomik krizinin etkisi ile 1930'lu yıllların başlarında tarımın iç ticaret hadleri, ekonominin dış ticaret hadlerindeki bozulmayla ilişkili olarak büyük ölçüde tarımın aleyhine dönmüştür. Tarımın iç ticaret hadlerinde 1928'den sonra bir gerileme, 1930-1933 arasında ciddi bir çöküntü görülmekte, iç ticaret hadlerinin tarım aleyhine seyri 1930-1939 dönemi boyunca ve sonrasında sürmektedir.

1929 Büyük Dünya Buhranı sonrası bir çok ülkede olduğu gibi Türk ekonomisi de 1930-1939 Döneminde kendi içine kapandı.

Bu dönemde meydana gelen değişiklikleri ortaya koyarak; tarım sektörünün genel ekonomi içindeki durumunu ele alalım.
 
Bu dönmede,
Sektörlerin GSYİH İçerisinde Payları (%)
Yıllar     Tarım     Sanayi     Hizmetler
1930     49.0     9.2     41.8
1931     48.5     10.4     41.0
1932     43.2     11.6     45.2
1933     40.5     13.5     45.9
1934     37.5     14.5     47.9
1935     39.3     14.6     46.0
1936     46.9     13.0     40.0
1937     44.5     14.1     37.9
1938     43.4     14.1     42.4
1939     41.7     15.4     42.9 

Bu dönemde tarım% 7,3 küçülürken sanayi% 6,2 büyümüş,hizmetler sekötrü çok az bir büyüme ile yerinde saymıştır. Tarımdaki bu küçülme ileriki yıllarda kendini daha fazla hissettirecektir.